Dane stowarzyszenia

Nasze stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000384839 od dnia 29 kwietnia 2011 roku

Czytaj więcej: Dane stowarzyszenia

Statut

Tekst jednolity statutu dostępny jest także do pobrania w formacie *.pdf

Statut Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej

79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich

im. Hetmana Lwa Sapiehy

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ
I CHARAKTER PRAWNY :
§ 1. NAZWA
1) Grupa założycielska stowarzyszenia z racji swego umiejscowienia na północnym Mazowszu, w bliskiej styczności z terenem walk 20 Dywizji Piechoty pod Mławą w dniach 1-3 września 1939 roku postanowiła zawiązać stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej jednego z pułków w/w dywizji tj. 79 Pułku Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy przyjmując oficjalna nazwę:
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich
im. Hetmana Lwa Sapiehy
2) Pragnie w ten sposób nawiązać do tradycji oręża polskiego z okresu II RP oraz kultywować tradycje jednostki Wojska Polskiego stacjonującego poza dzisiejszymi granicami RP.
§ 2. TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA.
1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miast: Mława i Ciechanów, oraz województwa mazowieckiego,
2) Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3) Siedzibą stowarzyszenia jest: Łysakowo 19, 06-460 Grudusk.
4) Stowarzyszenie może tworzyć sekcje – doraźne lub stałe działające w ramach Stowarzyszenia.
§ 3. CHARAKTER PRAWNY.
1) Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r.
Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2) Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
4) Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
5) Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane
w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
6) Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.


ROZDZIAŁ II


CELE DZIAŁALNOSCI I SPOSOBY ICH REALIZACJI.
§4. CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA .
1) Celem Stowarzyszenia jest realizowanie zadań publicznych w zakresie :
a) upowszechniania tradycji 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy.
b) krzewienie obronności.
c) propagowanie zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju.
d) ochrona praw i interesów swoich członków i reprezentowanie ich wobec władz.
§5. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA.
1) Powyższe cele zamierza się osiągnąć poprzez:
a) prowadzenie grupy rekonstrukcji historycznej biorącej udział w rekonstrukcji historycznej, oraz udział w innych imprezach na terenie kraju promując w ten sposób region i jego historię.
b) Obchodzenie święta pułkowego w dniu 26 lipca jako święta stowarzyszenia.
c) zbieranie pamiątek po żołnierzach 20 DP ze szczególnym uwzględnieniem 79 pp.
d) skreślony
e) organizowanie wystaw i obchodów rocznicowych związanych z kampanią wrześniową na północnym Mazowszu.
f) propagowanie i promocja tradycji historycznej wśród ogółu społeczeństwa.
g) udział w działalności organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym
lub podobnym profilu działania.
h) organizowanie wspólnych działań członków stowarzyszenia mających na celu popularyzację wiedzy na temat działań prowadzonych przez jednostki 20 DP na terenie północnego Mazowsza poprzez:
- pielęgnację kwater poległych żołnierzy 20 DP na cmentarzach i samotnych mogił;
- pielęgnację pomników, tablic pamiątkowych w miejscach związanych z Kampanią
Wrześniową 1939 r. na północnym Mazowszu;
i) prowadzenie działalności szkoleniowej, wykładów i sympozjów,
j) programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych, rekonstrukcyjnych,
k) wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych, kalendarzy promocyjnych, i innych promujących Stowarzyszenie i jego działalność,
l) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do upowszechniania tradycji, krzewienia obronności, zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju.

m) utworzenie sekcji kolekcjonerskiej posiadaczy broni palnej w celach kolekcjonerskich " i rekonstrukcyjnych, której posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. Z 1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)


ROZDZIAŁ III


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§6. SPOSÓB NABYCIA CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU.
1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2) Członkowie zwyczajni.
a) Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
b) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
c) Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba która ukończyła 18 rok życia akceptująca statut stowarzyszenia.
d) W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców,
e) Potwierdzeniem faktu zapoznania się ze statutem jest datowany, własnoręczny podpis o zapoznaniu się z jego treścią pod statutem stowarzyszenia.
3) Członkowie wspierający.
a) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
b) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
c) Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
d) Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
4) Członkowie honorowi.
a) członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
b) Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA;
1) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
c) decydującego głosu przy podejmowaniu uchwał na walnym zebraniu członków;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków.
c) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
3) Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
6) Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa decydującego głosu przy podejmowaniu uchwał na walnym zebraniu członków.
§8. PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA STOWARZYSZENIA.
1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy.
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
- z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2) Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3) Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4) Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§9. ZASADY UDZIAŁU W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
CZŁONKA ZWYCZAJNEGO.
1) Osoba mająca zamiar wstąpić do stowarzyszenia jako członek zwyczajny samodzielnie się wyposaża lub wyposaża ją stowarzyszenie ale wtedy jest to własność stowarzyszenia a członek ma prawo z tego wyposażenia korzystać.
2) Członkowie stowarzyszenia działający w grupie rekonstrukcji historycznej jako żołnierze korpusu szeregowych wyposażają sie w:
a) mundur polowy (sukienny lub drelichowy) wz.36,
b) czapkę rogatywkę wz.37,
c) owijacze ,
d) trzewiki żołnierskie koloru brązowego,
e) koszulę lnianą koloru białego,
f) nieśmiertelnik,
g) hełm piechoty wz.31,
h) menażkę wz.23/31,
i) manierkę wz.38,
j) plecak polowy,
k) maskę p.gaz ( wz.32),
l) chlebak,
m) oraz pozostałe części ekwipunku i wyposażenia indywidualnego.
3) Członkowie stowarzyszenia działający w grupie rekonstrukcji historycznej jako żołnierze
korpusu oficerskiego i podoficerskiego wyposażają sie w:
a) mundur polowy (sukienny lub drelichowy) wz.36,
b) czapkę rogatywkę wz.37,
c) owijacze krótkie,
d) trzewiki żołnierskie koloru brązowego,
e) koszulę lnianą koloru białego,
f) nieśmiertelnik,
g) hełm piechoty wz. 31,
h) menażkę jak wz. 23/31 ( dopuszczalna menażka aluminiowa powojenna),
i) manierkę wz. 38 (dopuszczalna powojenna),
j) kaburę do pistoletu Vis lub Nagant,
k) lornetkę 6x30 z futerałem( dopuszczalna powojenna),
l) maskę p.gaz ( wz. 32 ),
m) oraz pozostałe części ekwipunku i wyposażenia indywidualnego.
4) Pozostałe elementy wyposażenia jak; repliki broni indywidualnej i zespołowej, pozostałe wyposażenie osobiste, sprzęt specjalistyczny, i inny zakupywany będzie wspólnie z dobrowolnych składek lub uzyskanych funduszy z innych źródeł.
5) Propozycje zakupu podejmuje zarząd i realizuje ją po podjęciu uchwały w tym względzie popartą większością głosów uczestników głosowania członków zarządu.
6) Zakup zostanie rozliczany na walnym zebraniu członków stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV


WŁADZE STOWARZYSZENIA
§10. WŁADZE
1) Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
2) Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3) W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
4) W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§11. ZARZĄD
1) Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2) Zarząd składa się z 4 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
3) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
4) Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5) Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego kierownika.
6) Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd.
7) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy,
8) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
9) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum);
10) Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
11) Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§ 12. KOMISJA REWIZYJNA
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
2) Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
a) nie jest członkiem Zarządu,
b) nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
c) nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.
3) Komisja Rewizyjna działa według opracowanego przez siebie i uchwalonego
regulaminu oraz programu działania.
4) Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
5) Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej
działalności oraz ma wyłączne prawo zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z
głosem doradczym.
7) Komisja rewizyjna może wnioskować o odwołanie zarządu lub poszczególnych
członków zarządu w razie jego bezczynności,
8) Komisja rewizyjna może wnioskować wnioskowanie o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
9) Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
10) Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
11) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
12) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
13) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 13. WALNE ZEBRANIE
1) Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego
Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym.
2) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
3) Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4) Zarząd zwołuje:
a) Zwyczajne Walne Zebrania raz w roku jako sprawozdawcze.
b) Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata, zawiadamiając członków
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania.
5) Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
6) Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
8) Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.


ROZDZIAŁ V


MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§14. MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.
1) Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie.
b) darowizny,
c) zapisy i spadki,
d) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
e) środki pochodzące ze sponsoringu,
f) dotacje,
g) subwencje,
h) lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§15.ZASTRZEŻENIA W ZAKRESIE ZARZADZANIA MAJATKIEM STOWARZYSZENIA.
1) W zakresie zarządzania majątkiem stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


ROZDZIAŁ VI


ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§16. ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA.
1) Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
2) Uchwały podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
3) Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.
4) W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia zgodnie z ustawą.
§17. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
1) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.
2) Likwidator po zakończeniu działalności występuje do sądu o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru.


ROZDZIAŁ VII


REPREZENTACJA
§18. REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA.
1) Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VIII.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19. KWESTIE NIE UREGULOWANE W STATUCIE.
1) W kwestiach nie uregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy wyżej powołanych ustaw i przepisy kodeksu cywilnego.
2) Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Współpracują z nami

Losowe zdjęcie

Facebook

Husaria przed pałac